Våre regler for personvern

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Addisco ved daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning som gjelder. Det overordnede ansvaret for at behandlingen av dine personopplysninger blir utført i henhold til gjeldende lovgivning tilfaller daglig leder.

2. Hva er formålet?

Utdanningsselskapet Addisco har som formål å tilrettelegge «lifelong employability» for hvert enkelt medlem av Forbundet for ledelse og teknikk. Dette gjøres i all hovedsak gjennom å tilby kurs og utdanningsprogrammer samt tildele stipender i henhold til retningslinjene for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Addisco sørger for at dine personopplysninger blir behandlet og lagret på trygg måte og at all behandling skjer konfidensielt.

Innsamlede personopplysninger, uavhengig om de mottas direkte fra deg, fra annet skattesubjekt innen samme konsert eller fra eksterne samarbeids-partnere blir behandlet for de formål som uttrykkes nedenfor

 • Behandle dine søknader om studieplass ved kurs som vi tilbyr i samarbeid med nasjonale og internasjonale akademiske tilbydere
 • Behandle dine søknader om utdanningsstipend fra FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning
 • Føre oversiktsregister over hvilke kurs og utdanninger du har deltatt på
 • Informere deg om nye kurstilbud og andre relevante utdanningstilbud vi til enhver tid tilbyr
 • Være kompetanserådgiver for deg
 • Være servicepartner og behandle dine forespørsler relatert (direkte eller indirekte) til din lifelong employability

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Addiscos grunnlag for å behandle dine personopplysninger er:

 • Ditt medlemskap i FLT
 • Dine søknader om deltakelse på kurs
 • Dine søknader om stipend fra FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning

Vi kan kun behandle dine søknader såfremt du gir oss personopplysninger som vi etterspør i de ulike søknadsskjemaer. Hvis du ønsker å avstå for å tildele oss de etterspurte personopplysningene, kan vi ikke behandle dine søknader om kursplass- og eller stipender.

Ved å trykke på send søknad bekrefter du at du har 1 – lest og forstått samt 2 – samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og 3 – lar Addisco behandle de personopplysningene du sender oss.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Ved å søke opptak på kurs eller stipend til etter- og videreutdanning, trenger vi personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Kurs
 • Semester
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Medlemsnummer
 • Avdelingsnummer
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon
 • E-post
 • Yrke
 • Tidligere mottatt støtte
 • Hvilke tidligere kurs gjennomført
 • Arbeidsgiver
 • Planer etter utdanningen
 • Personnummer
 • Kjønn

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene henter ut fra søknaden du sender oss. Utover dette suppleres dine personopplysninger (personnummer) fra Ditt medlemskap i FLT.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for deg å tildele oss de personopplysningene som er nevnt i dette dokumentets punkt 4. Hvis du ikke ønsker å tildele oss personopplysningene kan vi ikke behandle din forespørsel om kursplass og eller stipend.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

De personopplysninger som nevnt nedenfor i dette dokumentets punkt 7 meddeles tredjepart. Tredjepart i denne forbindelse er den respektive utdanningsinstitusjonen som eier kurset og som skal avholde kursgjennomføringen. Personopplysningene er

 • Kurs
 • Semester
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefon
 • E-post
 • Yrke
 • Arbeidsgiver
 • Personnummer
 • Kjønn

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi vil ikke lagre Dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.
Personopplysninger Vi behandler for å oppfylle en avtale med Deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Tidsperioden som Vi lagrer personopplysninger vil variere, avhengig av bruken av Medlemskapet og hvilke personopplysninger det gjelder.

Når Dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for Vårt formål, har Vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Dine personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen representerer Ditt samtykke til denne overføringen.

10. Hvordan sikres opplysningene?

Du har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til å få innsyn, oppdatere, rette eller slette Dine personopplysninger som ble oppgitt gjennom bruken av Tjenesten ved å kontakte Oss som angitt i punkt 15

Når du bruker denne Tjenesten, vil Vi, så langt det er praktisk mulig, gi deg tilgang til Dine personopplysninger. I den grad Vi kan gi deg slik tilgang, vil Vi gjøre det gratis, foruten i tilfeller hvor det ville kreve en uforholdsmessig innsats fra Vår side.

Vi kan også avvise forespørsler som er urimelig repetitive, krever uforholdsmessig teknisk innsats (for eksempel å utvikle et nytt system eller fundamentalt endre en eksisterende praksis), eller være ekstremt upraktisk (for eksempel forespørsler om informasjon som ligger på backup-systemer).

Vi forsøker å sikre at personopplysninger som er samlet inn av Oss er nøyaktige, aktuelle og fullstendige for det formål som Vi behandler disse personopplysningene for. Hvis Vi blir oppmerksomme på at personopplysninger er unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige, vil Vi revidere personopplysningene og om nødvendig bruke Vår beste innsats for å informere tredjeparter som har mottatt disse personopplysningene slik at de også kan rette dem.

Hvis dine personopplysninger er feilaktige, vil Vi søke å hjelpe deg med å oppdatere disse raskt eller slette personopplysningene. For å beskytte Oss mot falske forespørsler om tilgang, kan Vi kreve tilstrekkelig informasjon av Deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det.

Alle registrerte brukere kan gjennomgå, oppdatere, rette eller slette personopplysningene som er oppgitt i sin innmelding eller på Min Side ved å kontakte Oss (se punkt 15 nedenfor) eller i noen tilfeller ved å endre deres innstillinger på Min Side. Hvis Du sletter alle slike personopplysninger helt, kan profilen Din bli deaktivert.

11. Kontaktinformasjon

Ved behov eller ønske om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger skjer dette ved å sende e-post inneholdende avsender, kontaktinformasjon og hva saken gjelder til følgende e-postadresse: addisco@flt.no