Retningslinjer

Retningslinjer for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning (sist revidert 26. januar 2021).

Et arbeidsliv preget av stadig raskere endringer medfører at bedriftene må bli stadig flinkere til tilpasninger og omstillinger. Slik er det også for arbeidstakerne som kontinuerlig må tilegne seg ny kunnskap og kompetanse for til enhver tid være ansettbar i jobbmarkedet eller være oppdatert i sin eksisterende jobb.

FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning er Norges beste stipendordning for livslang læring. Gjennom støtteordningen stimuleres FLT medlemmer til å ta ansvar for sin egen utvikling.

Støtteordningen til FLT skal ikke brukes til tiltak som er å anse som bedriftens ansvar i henhold til Hovedavtalens § 18.3 Kompetanseutvikling – Tiltak/virkemidler. Støtteordningen skal heller ikke brukes til tiltak som er det offentlige sitt ansvar.

§ 1 Formål og omfang

FLTs støtteordning for EVU har til formål å:

 • Bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling slik at utdanningen kan skje uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, økonomiske eller sosial situasjon
 • Bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold slik at studiearbeidet kan bli effektivt

§ 2 Hvem kan få støtte og hva kan det gis støtte til

Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videre- utdanning ved offentlige/ private utdanningsinstitusjoner.

Med etterutdanning menes kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten nødvendig vis å gi formell kompetanse.

Videreutdanning er programmer som gir ny formell kompetanse på universitets-, fag- og høgskolenivå. Dette er spesielt tilrettelagte videreutdanningsprogram på ulike grads nivåer.

Videreutdanning er underlagt eksamens- og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet.

Utdanningen det gis støtte til må være relevant innenfor de bransjer FLT har rett til å organisere medlemmer i, samt være innenfor omfangsbestemmelsen i forbundets overenskomster.

Begrensninger:

 1. Medlemmer som ikke er omfattet av § 4, har ikke rettigheter i ordningen.
 2. Elev- og studentmedlemmer har ikke rettigheter i ordningen.
 3. Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens §18 punkt 3, lovpålagt bedriftsopplæring, utdanning ved militære skoler, etatsopplæring, opplæringskurs fra Nav, dataprogrammer, kontorstøttesystemer, samt konferanser/seminarer.
 4. Avhengig av utgifter, kan eventuelt stipend fra LOs Utdanningsfond komme til fratrekk på stipend tildelt etter denne ordningen.
 5. Det kan kun gis stipend til en utdanning av gangen.
 6. Medlemmer som blir ufrivillig arbeidsledig og som har påbegynt en utdanning det er gitt støtte til, kan ha rett til å få utdanningsstøtte for å fullføre den påbegynte utdanning i inntil 2 semester. Søker må dokumentere fra hvilket tidspunkt vedkommende ble arbeidsledig og at vedkommende fortsatt er uten arbeid.

§ 3 Utdanningsstøtte

Utdanningsstøtten gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, skal det tas hensyn til medlemskapets lengde.

Det kan kun søkes støtte til dekning av utgifter knyttet til studiet, og søker må kunne dokumentere disse.

Slike utgifter kan være:

 • Studie-/kursavgifter
 • Eksamensavgifter
 • Semesteravgift
 • Obligatorisk pensumlitteratur
 • Reiser til studiested som krever opphold utenfor hjemmet.
 • Oppholdsutgifter ved obligatoriske samlinger som krever overnatting.

I tillegg kan det søkes støtte til livsopphold ved heltidsutdanning. Søker må dokumentere permisjon uten lønn fra arbeidsgiver.

Støtte til livsopphold kan maks utgjøre kr. 25 000,- pr. år. Støtte til livsopphold er skattepliktig og utbetales netto fratrukket forskuddsskatt. Beløpene blir innrapportert til Skatteetaten som skattepliktig lønn.

§ 4 Krav til søker

Før medlemmet kan søke støtte til utdanning, må vedkommende ha vært ordinært medlem i minst 2 måneder på søknadstidspunktet, og være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte.

Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap med A, B, eller C-kontingent i forbundet under utdanningen, samt være ajour med kontingentinnbetalingen.

Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til. Søknaden kan ikke endelig innvilges før det opptaksbevis foreligger.

Dersom opptaksfristen gjør det vanskelig å dokumentere opptak på studie og/eller å dokumentere utgifter i forbindelse med studiet, kan søker få forhåndstilsagn på støtte. Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til, før søknaden endelig innvilges.

§ 5 Revisjon

Forbundsstyret fastsetter retningslinjer og stønadssatser for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Regnskap og beretning behandles av forbundsstyret. Det informeres til arbeidsgiverorganisasjonene årlig, innen 1. april.

§ 6 Hvordan må utdanningen være lagt opp

Du mottar støtte ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole (studiebelastning). Vi måler studiebelastningen i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag).

 • Heltidsutdanning – 60 studiepoeng eller mer, inntil kr. 75 000,-per år
 • Deltidsutdanning inntil kr. 45 000,- per år. Støtten graderes i forhold til studiebelastning (normert studiebelastning = 30 stp).
 • Etterutdanning inntil kr. 10 000,- per år

For å ha rett til støtte må søker være tatt opp som elev eller student, og ha rett til å gå opp til eksamen.

Praksiskandidater må ha godkjent opplæringskontrakt.

Heltidsutdanning:
Studiebelastning på minimum 60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester. Ulønnet studiepermisjon fra arbeidsgiver

Deltidsutdanning:
Studiebelastning på inntil 30 studiepoeng per år, inntil 15 studiepoeng per semester.

Annen etterutdanning:
Kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten nødvendig vis å gi formell kompetanse.

§ 7 For hvor lang tid kan det tildeles støtte

Det kan tildeles støtte for den tid som er fastsatt som normert studietid.

For studier over flere år innvilges støtten for ett skoleår av gangen. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Kopi av karakterutskrift fra forrige skoleår må vedlegges ny søknad.

For hel- og deltidsutdanning kan det tildeles støtte for et semester eller et undervisnings år om gangen, men dog slik at ikke støtte for 2 semester overstiger maks stønadsbeløp pr. år.

Undervisningsåret regnes fra august til juni.

Forbundet kan under utdanningen kreve dokumentasjon på at medlemmet fortsatt følger undervisningen.

§ 8 Dokumentasjon på fullført utdanning

Når undervisningen er fullført skal forbundet få tilsendt dokumentasjon på fullført utdanning i form av kursbevis, diplom eller vitnemål.

§ 9 Utbetaling av støtte

Det skal kontrolleres at søker er opptatt som elev/student før støtte blir utbetalt. Utbetaling skjer direkte til medlemmets bankkonto.

Det er 2 hoved utbetalinger pr. år for hel- og deltidsstuderende (september/februar).

Ved annen etterutdanning foretas utbetaling når søker har dokumentert alle utgifter.

Søker plikter å rapportere om bruken av midlene, samt fremlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning senest en – 1 – måned etter endt semester/kurs.
Dokumentasjon av utgifter som kommer inn etter denne fristen blir ikke refundert.

§ 10 Opplysningsplikt og tilbakebetaling av støtte

Medlemmet plikter å opplyse forbundet om avbrudd i utdanningen, og forbundet har rett til å kreve støtten tilbakebetalt ved avbrudd. En utdanning blir regnet som avbrutt når det ikke foreligger dokumentasjon i form av kursbevis, diplom eller vitnemål.

Dersom et medlem har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til, kan forbundet kreve beløpet tilbakebetalt.

§ 11 Søknadsfrister

Søknader for heltidsutdanning må være forbundet i hende senest 1. juni.

Deltidsutdanning har 2 søknadsfrister per år, hhv 1 juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.

For annen etterutdanning senest 4 uker før kursstart.

Søknader som kommer inn etter at søknadsfristen er ute, blir ikke behandlet.

Utdanningsstøtte kan ikke gis med tilbakevirkende kraft.

§ 12 Ankemulighet

Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saksbehandlingsfeil).

Leder eller 1. nestleder i forbundet er ankeinstans og behandler anker på enkeltvedtak.