Addiscos formål

Addisco har til formål å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidslivets behov. Addisco skal arbeide for å utvide undervisnings-mulighetene teknologisk og yrkesmessig, samt arbeide for kontinuitet i utdanning generelt, samt etter- og videreutdanning spesielt.

 

Addisco skal tilby egne tilrettelagte utdanninger, og kunne opptre som en selvstendig utdanningstilbyder av egne utdanninger og internettverktøy, samt tilby utdanning til en konkurransedyktig pris. Addisco skal tilby utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte.

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Addisco AS eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping.

FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Forretningsidè

Addisco skal være FLTs medlemmers førstevalg i sin kompetansebygging og derigjennom sin ansettbarhet. Vi skal levere aktuelle kurstilbud av meget høy kvalitet tilpasset målgruppens (FLT) behov slik at de kan studere ved siden av å være i full jobb.  Addisco skal levere en servicegrad hvor vi blir «one-stop shopping» for FLTs medlemmer.

Pedagogisk metode

Vi etterstreber en pedagogisk modell som kjennetegnes ved å være student-sentrert, «snudd klasserom». Læringssituasjonen skal være nær knyttet til arbeidssituasjonen, da er motivasjonen for læring høyest. Det medfører at kursenes oppgaver og prosjektarbeider skal ta utgangspunkt i deltakerens jobb – arbeidsintegrert læring.

 

Vi hjelper deg videre

FLT medlemmer skal i størst mulig grad kun forholde seg til Addisco som kontaktflate med tanke på søkeprosess og gjennomføring. Dette gjøres gjennom vårt “one-stop studying”. Ved å sende en elektronisk søknad vil Addisco bistå med de tilleggstjenester vi kan tilby for at deltakere skal bli immatrikulert, motta reisedokumenter, overnatting, litteratur, eksamen etc.