Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Morten Morå og Judith Bragelien

Innovasjon og endringsledelse

I kurset får du kunnskap om og forståelse av hva innovasjon innebærer, hvordan innovasjon skjer i organisasjonsmessig sammenheng og hvordan innovasjon kan påvirkes gjennom organisering og ledelse.

Vi lever i innovasjonens tidsalder, og endring skjer stadig raskare og på stadig fleire område. Endringar i marknader, kunnskap og teknologi gjer det nødvendig med stadig omstilling. Det blir sagt at verksemder si evne til innovasjon og endring er avgjerande for utvikling, konkurranseevne og gode resultat over tid. Forståing av og kunnskap om innovasjon og endring er derfor interessant for verksemder både innanfor privat og offentleg verksemd. Kurset i innovasjons- og endringsleiing gir ei effektiv innføring i dei utfordringane og moglegheitene som verksemder møter.

Deltakarane får gjennom kurset kunnskap om og forståing av kva innovasjon inneber, korleis innovasjon skjer i organisasjonsmessig samanheng og korleis innovasjon kan påverkast gjennom organisering og leiing samt kva slags faktorar som verkar framande og hemmande på innovasjon.

Innovasjon inneber endring. Kurset vil sjå nærmare på endring i organisasjonsmessig samanheng og leiing av endringsprosessar. Deltakarane får nærmare kunnskap og forståing av drivkrefter som ligg bak desse endringane, ulike typar organisasjonsendringar og omfang av desse, kva endringsprosessar i organisasjonar inneber, betydninga av konteksten dette skjer i, endringsstrategiar og leiing av endringsprosessar.

Krav om oppmøte og særskilte opptakskrav
Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20% fravær fra samlinger gjelder for dette kurset.

Utover de generelle opptakskravene som gjelder for høyere utdanning (disse finner du ved å følge linken i boksen til høyre på denne siden) har Høgskulen på Vestlandet  særskilte opptakskrav utover realkompetansekravet. Alle søkere som ikke har norsk statsborgerskap må fremvise bestått Bergenstest. Denne testen er en språktest som viser at du behersker norskspråket på et nivå tilsvarende karakter 4 i den videregående skolen. Her kan du lese mer om Bergenstesten:

NB! Søknadsfristen for medlemmer av HK i Norge er 01. juni. Du må sende søknaden direkte til HK. Bruk søknadsskjemaet som du finner vedlagt på høyre side. Send søknaden til gha@hkinorge.no