Master kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 sp Studiepoeng

1

Digital kommunikasjon – Markedsføring 2

Addisco i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet har gleden av å tilby et nytt og veldig tidsriktig kurs i digital kommunikasjon/markedsføring 2. Dette kurset er en videreføring av kurset Markedsføring og inngår som i fordypning i digital ledelse i Bachelorprogrammet.

Emnet skal gi studentene bred kunnskap om teoriene, informasjonen og vurderingene som ligger til grunn når organisasjoner utformer sine kommunikasjonsstrategier og har særskilt fokus på de digitale kommunikasjonsstrategiene. Studentene skal lære å analysere kommunikasjonskanaler og bruke modeller og verktøy for å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter. Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å beherske faglige verktøy i en moderne og digital verden samt reflektere kritisk rundt dagens og framtidige utfordringer for kommunikasjon fra virksomheter som konkurrerer regionalt, nasjonalt og globalt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder knyttet til hvordan organisasjoner;

 • planlegger, organiserer og kontrollerer sin kommunikasjon
 • analyserer markedet og kommunikasjonskanaler
 • finner målgrupper og posisjonerer seg
 • kan tilpasse og benytte ulike konkurransevirkemiddel
 • kunnskap om dagsaktuelle og gryende forsking og problemstillinger som er relevante for kommunikasjonsfaget
 • kunnskap om kommunikasjonsfagets historie, tradisjoner, eigenart og plass i samfunnet i en digital tidsalder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og drøfte praktiske problemstillinger i lys av teorier og modeller i kommunikasjonslitteraturen og kan grunngi sine valg
 • kunne finne, vurdere og vise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette i lys av en problemstilling innen digital kommunikasjon
 • kan beherske kommunikasjonsfaglige verktøy og teknikker, også digitale verktøy

Generell kompetanse

 Studenten:

 • har evne til kritisk refleksjon rundt bruk av teorier og modeller for å mestre utfordringer som
 • kommunikasjonsmedarbeidere står over for
 • kan formidle og drøfte kommunikasjonsteori, -modeller og -analyser både skriftlig og muntlig
 • kan gjøre sjølvstendige refleksjoner omkring etiske, miljømessige og juridiske utfordringer knyttet til sentrale problemstillinger innenfor kommunikasjon
 • kjenner til nyskaping og innovasjonsprosesser fra et kommunikasjonsperspektiv og med særlig vekt på et digitalt kommunikasjonsperspektiv

 

 

Undervisnings- og læringsformer
Samlinger, forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, diskusjoner og løsning av caseoppgaver.

 

Obligatorisk læringsaktivitet (arbeidskrav)
To arbeidskrav, en flervalgstekst og en skriftlig innleveringsoppgave i gruppe.

 

Vurderingsform

 • Hjemmeeksamen over 10 dager i grupper på 2 – 3 studenter – 60 %
 • Muntlig eksamen individuell 20 minutter – 40 %
 • Karakterskala A – F