Nettbasert kurs

Högskolan Väst

7,5 sp Studiepoeng

1/2

Foredragsholder: Ingrid Tano

Kvalitetsteknikk

Bli kjent med og forbedre virksomheten din ved hjelp av kvalitetsteknikk - analyse av data.
I vår digitale verden samler vi og får tilgang på stadig mer data via våre IT-systemer. Helt essensielt for virksomheter vil det være å fange dataene og omstrukturere dem til informasjon som skal danne grunnlaget for drift. Riktig bruk av statistiske kvalitetsverktøy kan bidra til å løse problemer, lage mer pålitelige prognoser og kontrollere kvalitetsavvik, som igjen fører til økt kvalitet og reduserte kostnader.
På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan bruke statistiske kvalitetsverktøy for å identifisere og prioritere forbedringsområder i egen virksomhet.

SØKNADSFRIST 01. SEPTEMBER

Statistiske kvalitetsverktøy hjelper oss til å treffe hensiktsmessige valg. Gjennom kurset får du innsikt i helt essensiell kunnskap og verktøy om hvordan du kan nyttiggjøre deg resultater av innsamlete data fra virksomheten. Du vil lære ulike teknikker for å analysere data. Kunnskapen du tilegner deg vil være nyttiggjørende i planlegging, gjennomføring og analysering av markeds- og kvalitetsarbeid.

Innhold

  • Ulike diagrammer for å forstå data
  • Sannsynlighetsfordeling for både kontinuerlige og diskrete data
  • Kontroll – styringsdiagrammer. Avviksanalyse ift standarder
  • Regresjonsanalyse – analysere forholdet mellom to eller flere variabler
  • SPSS dataprogram

Gjennomføring
Nettstudium med ukentlige Zoom-møter samt 1 helgesamling i Trollhättan, Sverige. Kursmaterialet består av nettforelesninger, videoer, dataøvinger samt en samling/seminar.

Eksamen
Beståtte arbeidskrav samt eksaminasjon ifm samling.

Forkunnskaper
Kurs i kvalitetsledelse e.l. alternativt arbeidserfaring innen fagområdet.