Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

10 Studiepoeng

1

Foredragsholder: Tine Eidsvåg og Melaine Hach

Arbeidslivets-rett, jus II

Trenger du mer kunnskap om de viktigste rettsreglene som gjelder i arbeidslivet? Addisco i samarbeid med Universitetet i Bergen har gleden av å tilby et nytt jus-kurs til FLT medlemmer. Deltidsstudiet Arbeidslivets rett blir gjennomført for første gang i vårsemesteret 2023. Kurset retter seg mot deg som er leder, tillitsvalgt eller jobber med HR innenfor offentlig eller privat sektor.
NB! Kursets er kompletterende/utfyllende i sitt innhold til de av dere som allerede har tatt kurset Innføring i jus for næringslivet. NB! Dette kurset inngår ikke i Bachelorprogrammet.

Innhold
Arbeidslivets rett tar for seg lov og rett i arbeidslivet. Størst vekt blir lagt på individuell arbeidsrett, men det gis også en kort innføring i de viktigste prinsippene innenfor den kollektive arbeidsretten. Faget tar blant annet opp arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, krav om likebehandling, inngåelse av arbeidsavtaler, adgangen til midlertidig ansettelse, arbeidsgivers
styringsrett, arbeidsmiljø og arbeidstid, arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt, kontrolltiltak, personvern, lønn, vilkårene for opphør av arbeidsavtaler, og virksomhetsoverdragelse.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Etter at kurset er gjennomført skal deltakerne ha kjennskap til de viktigste regler om følgende tema:
• begrepene arbeidstaker, arbeidsgiver og virksomhet
• diskrimineringsforbud
• inngåelse av arbeidsavtaler
• arbeidsgivers styringsrett
• arbeidsmiljø og arbeidstidlønn
• lojalitetsplikt
• kontrolltiltak og personvern
• opphør av arbeidsavtaler
• virksomhetsoverdragelse

Kandidaten skal ha grunnleggende kjennskap til de viktigste regler innenfor den kollektive arbeidsretten
• inngåelse og revisjon av tariffavtaler
• rettsvirkningene av at en tariffavtale er inngått: binding, ufravikelighet, fredsplikt
• hovedpunktene i det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, funksjonen til institusjoner som Riksmekleren og domstolen Arbeidsretten.

Ferdigheter
Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne
• kunne drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
• kunne finne frem til og løse praktiske arbeidsrettslige problemstillinger innenfor tema som er angitt i kunnskapsmålene.

Generell kompetanse
Etter at kurset er gjennomført, skal deltakerne kunne
• identifisere relevante rettskildefaktorer, og undersøke disse for å finne argumenter til bruk for å løse konkrete rettsspørsmål innenfor arbeidsrettens område
• skille mellom argumenter som er rettslig relevante og argumenter som ikke er rettslig relevante
• systematisere og avveieargumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser
• formidle arbeidsrettslig kunnskap til arbeidsgivere og arbeidstakere.