Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

30 Studiepoeng

2 semester deltid

Arbeidslederstudiet

Addisco på oppdrag fra Forbundet for Ledelse og Teknikk har gleden av å tilby et helt nytt studium i Arbeidsledelse. Dette studiet er ment for deg som arbeider som arbeidsleder eller har ambisjon om å jobbe med ledelse. Arbeidslederstudiet er ment å styrke kompetansen til hver enkelt slik at du blir tryggere i utøvelsen i rollen som arbeidsleder. Studiet blir levert av Høgskulen på Vestlandet og alle kursene gir studiepoeng.

Arbeidslederstudiet består av fire fag som hver utgjør 7,5 studiepoeng. Studiet går over to semestre og gjennomføres med fire helgesamlinger pr semester.
I vårsemesteret gjennomføres kurset Organisasjon og ledelse samt kurset Gruppe- og teamledelse.

I høstsemesteret gjennomføres Konfliktforståelse og konflikthåndtering samt Bedriftsøkonomi og regnskap.

OLED001 Organisasjon og ledelse – 7.5 studiepoeng

Kurset i organisasjon og ledelse skal styrke studentene sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) når det gjelder å lede, organisere, administrere og bidra til utvikling og endring i virksomheter. Kurset omfatter organisasjonsteori, teorier om ledelse, utfordringer i lederrollen, i tillegg til refleksjon rundt egen lederrolle og etikk. Faget skal skape forståelse for hvordan en kan lede mennesker og organisasjoner når endringshastigheten er høy.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper i organisasjonsteori, ledelse og lederroller. Det skal gi innsikt og trening i bruk av organisasjonsteorietiske analysemetoder som er viktige i organisasjoner. Det er et mål at studentene skal kunne delta i og lede eksisterende virksomhet, og derfor skal studentene kjenne til og forstå sentrale prinsipper for organisering og ledelse (private og offentlige) i virksomheter. Dette omfatter organisasjonsstrukturer, kultur, endringskompetanse, og ledelsesteori og refleksjon rundt lederrollen. Underveis i kurset skal en drøfte foretaksetikk, bedriftenes samfunnsansvar, utfordringer i mellomlederrollen og arbeidslederens oppgaver og rolle.

Emneplan for kurset: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/27/oled001

OGT001 Gruppe- og teamledelse – 7.5 studiepoeng

Emnet tar for seg gruppe- og teamledelse i en arbeidssetting. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og –øvelser kombinerer vi teori med et praktisk fokus på teamlederrollen, og tar for oss ulike aspekter av teamarbeid: Hvordan ser egentlig et velfungerende team ut? Hvordan kan man jobbe for å sikre ytelse, trivsel og motivasjon i teamet?

Emneplan for kurset: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/27/ogt001

KON001 Konfliktforståelse og konflikthåndtering – 7.5 studiepoeng

Kursets første del fokuserer på konfliktforståelse og konfliktanalyse, primært på arbeidsplasser, men også i det private. Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende, men de kan også være utgangspunkt for innovasjon og ny innsikt. Ifølge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser. En god forståelse av årsaker til konflikter og hvordan de utvikler seg er således nyttig for å kunne hindre konflikter fra å bli destruktive og å bidra til at de fører til personlig og organisatorisk vekst.

Andre del fokuserer på konfliktløsning. Rosenberg sin teori og modell for konfliktløsning blir presentert, og studentene vil øve på å anvende denne i andre samling

Emneplan for kurset: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/27/kon001

OBR001 Bedriftsøkonomi og regnskap – 7.5 studiepoeng

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. I dette kurset skal studentene først gjøres i stand til å utarbeide et enkelt årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides for bruk som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt.

Emneplan for kurset: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/27/obr001