Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 - 1 semester deltid Studiepoeng

Foredragsholder: Kristin Rubecksen og Johannes Førde

Teknologiledelse

NB! Viktig - Kurset arrangeres vårsemesteret 2022. Deretter vil det, på grunn av revidering av kursinnhold, bli et opphold på ca 2 - 3 semestre før neste kursgjennomføring.

Kurset i Teknologiledelse skal gi grunnleggende og generell innføring i organisasjon og ledelse av virksomheter preget av teknologi og som er konkurranseutsatte og kundeorienterte.

Ledere i første linje utsettes for økende krav til kompetanse, orienterings- og styringsevne, langt ut over det som en ofte grunnleggende teknisk utdanning gir basis for. Kunnskaper og ferdigheter fra flere fagfelter, slik som organisasjonsteori, ledelseteori og informasjonsvitenskap, er etterspurt og nødvendige. Ofte har utøverne selv erfaringer og innsikter som de kan begreps feste og utvikle ved studier og faglig veiledning. Instituttet imøtekommer dette behovet gjennom kurset i Teknologiledelse.

Teknologiledelse er brukt som navn på kurset for å indikere at rammen for kurset er rettet mot ledelse knyttet til produksjonsvirksomhet.

Undervisningstider

 • Fredager kl 16:15 – 19:30
 • Lørdager kl 09:15 – 16:30
 • Søndager kl 09:15 – 14:00
 • Teknologiledelse inngår som kjernefag i Bachelor i Ledelse.
 • Teknologiledelse har tre helgesamlinger samt webinarer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • redegjøre for ledelsesteori og ledelse av teknologipregede virksomheter
 • forklare førstelinjelederens rolle og oppgaver
 • forklare den allmenne kulturelle, sosiale og organisatoriske konteksten for lederrollen
 • redegjøre for former og betingelser for endring i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten:

 • kan drøfte ulike problemstillinger fra egen praksis med utgangspunkt i organisasjons- og ledelsesteori
 • kan analysere praktiske og utfordrende ledelsesoppgaver, og vurdere løsninger på disse.
 • skal kunne delta i og legge til rette for endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten:

 • skal kunne formulere problemstillinger og drøfte de fra ulike faglige innfallsvinkler
 • skal kunne innhente og systematisere informasjon i tilknytning til egen praksis
 • er i stand til å oppdatere seg faglig
 • mestrer samarbeid med andre om faglige tema og problemstillinger.